STATUT

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW JAPOŃSKIEJ AGENCJI MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY (JICA) w POLSCE

ROZDZIAŁ I – Zasady ogólne

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenia Absolwentów Japońskiej Agencji Międzynarodowej Współpracy (JICA) w Polsce.

Stowarzyszenie może posługiwać się także nazwą: „JICA Alumni Association in Poland”, oraz używać skrótu tej nazwy: „JAAP”.

2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

4. Współpraca z zagranicznymi organizacjami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

5. Wewnętrzne regulacje prawne Stowarzyszenia będą odpowiadać prawu polskiemu (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach – Dz. U. nr 20 z dn. 10 kwietnia 1989 r. poz. 104) oraz będą zgodne z wymaganiami JICA.

ROZDZIAŁ II – Cele Stowarzyszenia

6. Celami statutowymi działania Stowarzyszenia są:

a) promowanie i wykorzystywanie w Polsce wiedzy oraz doświadczenia zdobytego w Japonii,

b) utrzymywanie i rozwijanie koleżeńskich kontaktów między członkami Stowarzyszenia,

c) utrzymywanie kontaktu z JICA, jak i z innymi organizacjami japońskimi, polegające na wzajemnie korzystnej wymianie informacji, materiałów itp., sprzyjającej rozwojowi przyjacielskich, kulturowych więzi oraz współpracy z Japonią,

d) tworzenie wzajemnych, przyjacielskich więzi z innymi stowarzyszeniami absolwentów JICA na całym świecie.

7. Stowarzyszenie będzie realizować swe cele poprzez:

a) organizowanie odczytów, spotkań dyskusyjnych i seminariów, propagowanie działalności JICA i związanych z nią organizacji,

b) organizowanie pokazów filmowych o tematyce społecznej, kulturalnej, gospodarczej i technicznej,

c) pomoc agendom rządowym Rzeczypospolitej Polskiej w organizowaniu współpracy technicznej z Japonią,

d) służenie informacją, wskazówkami i radami praktycznymi osobom wybranym na szkolenie w Japonii,

e) wspomaganie Ambasady Japonii w jej działaniu o charakterze edukacyjnym, społecznym oraz kulturalnym,

f) wspieranie ekspertów JICA, ochotników Japońskiej Organizacji Ochotniczej Współpracy z Zagranicą (JOCV) oraz przedstawicielstw JICA, gdy zostanie o to poproszone,

g) gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów otrzymanych na kursach JICA.

ROZDZIAŁ III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

8. Członek Stowarzyszenia może posiadać status:

Członka Zwyczajnego,

Członka Sympatyka,

Członka Wspierającego,

Członka Honorowego.

a) Członkami Zwyczajnymi mogą zostać:

Polacy, którzy studiowali lub ukończyli kursy pod auspicjami JICA,

Japończycy wysłani do Polski pod auspicjami JICA,

zainteresowani działalnością Stowarzyszenia i przyjęci przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

b) Członkiem Sympatykiem może zostać każdy obywatel polski i japoński nie mający kwalifikacji wymaganych od Członka Zwyczajnego, jeśli zadeklaruje chęć uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i realizowanie celów statutowych JAAP.

c) Członkami Wspierającymi mogą zostać osoby prawne, które deklarują swe zainteresowanie realizacją celów Stowarzyszenia oraz zostały przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia.

d) Osobom szczególnie zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia Zarząd może nadawać tytuły Członka Honorowego, informując o tym członków Stowarzyszenia.

9. Członkowi Zwyczajnemu przysługuje:

czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz Stowarzyszenia,

prawo noszenia odznaki organizacyjnej JICA,

prawo udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

10. Członek Zwyczajny ma obowiązek:

przestrzegania statutu Stowarzyszenia,

regularnego opłacania składek członkowskich,

przestrzegania zasad koleżeńskiego współżycia.

11. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek:

wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

skreślenia przez Zarząd w drodze uchwały z powodu naruszenia zasad statutu,

wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku popełnienia czynu nielicującego z godnością członka Stowarzyszenia.

Członek powinien być poinformowany o zamiarze skreślenia go lub wykluczenia. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

12. Członek Sympatyk ma te same prawa i obowiązki, co Członek Zwyczajny, pozbawiony jest jedynie czynnego i biernego prawa wyborczego.

13. Członek Wspierający działa przez swego ustawowego przedstawiciela. Przedstawiciel ten ma prawo:

podejmować inicjatywy wspierające działalność statutową Stowarzyszenia,

brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu stanowiącego,

uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

14. Członek Wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu Stowarzyszenia.

15. Członkostwo wspierające Stowarzyszenia ustaje na skutek:

utraty osobowości prawnej Członka Wspierającego,

rezygnacji z członkostwa, zgłoszonej Zarządowi na piśmie,

skreślenia przez Zarząd w drodze uchwały z powodu naruszenia zasad statutu.

16. Członkowi Honorowemu przysługuje:

prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu stanowiącego,

prawo noszenia odznaki organizacyjnej JICA,

prawo udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

17. Członkostwo honorowe ustaje na skutek rezygnacji, zgłoszonej Zarządowi na piśmie.

ROZDZIAŁ IV – Struktura i Władze Stowarzyszenia

18. Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie Członków,

Zarząd,

Komisja Rewizyjna.

19. Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.

19.1.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, informując pisemnie członków Stowarzyszenia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie i porządku dziennym.

19.1.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny wniosek, podpisany przez co najmniej 50 członków, w ciągu 21 dni od zgłoszenia inicjatywy lub otrzymania wniosku, powiadamiając pisemnie członków Stowarzyszenia o terminie i porządku obrad.

20. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na liczbę obecnych członków pod warunkiem, że zostało ono zwołane w trybie ust.19 art.1 lub 2.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.

21. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał w następujących sprawach:

zatwierdzania projektu budżetu,

określania bieżących i przyszłych programów działania Stowarzyszenia,

określania wysokości i sposobu wpłacania składek członkowskich,

wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

udzielania absolutorium Zarządowi,

zmiany statutu i regulaminów Stowarzyszenia,

we wszystkich innych sprawach poddanych pod głosowanie.

22. Zarząd składa się z:

Prezesa,

2-ch Wiceprezesów,

Sekretarza,

Skarbnika,

3-ch członków Zarządu.

23. Wybór Zarządu dokonywany jest przez Walne Zgromadzenie w trybie jawnym, w drodze zwykłej większości głosów obecnych członków.

24. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane nie później, niż w ciągu 7 dni od daty wyborów, wybierając ze swojego grona Prezesa, 2-ch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

25. Kadencja członków Zarządu trwa 2 lata.

Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

26. Zebranie Zarządu zwoływane jest przez Sekretarza na wniosek Prezesa lub trzech członków Zarządu w trybie ust. 19.

Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równowagi głos Prezesa jest rozstrzygający.

Quorum Zarządu stanowi połowa jego członków.

27. Do kompetencji Zarządu należy:

reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

organizowanie i kierowanie pracami Stowarzyszenia między Walnymi Zgromadzeniami,

uchwalanie okresowych planów działalności Stowarzyszenia oraz preliminarza budżetu na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia,

składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zgromadzeniu,

podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia Członków,

zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Stowarzyszenia do innych podmiotów prawa,

zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

28. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa się z 3 do 5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu.

29. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane nie później, niż w ciągu 7 dni od daty wyborów, wybierając ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

W przypadku dokooptowania nowych członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio ust. 25 niniejszego statutu.

30. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równowagi głos Przewodniczącego jest rozstrzygający.

Quorum Komisji Rewizyjnej stanowi połowa jej członków.

31. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, gospodarności i rzetelności oraz zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,

składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz wnioskowanie w sprawach udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,

wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V – Majątek Stowarzyszenia

32. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

33. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

34. Dla ważności czynności dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI – Postanowienia Końcowe

35. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych.

36. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.